Monday, May 07, 2012

ترکمانان سوریه- حسن کان بولوت – ترجمه رضا طالبی


شنبه  ۱۶ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۵ می ۲۰۱۲


بعد از تنیده شدن بهار عربی در مارس ۲۰۱۱ به سوریه٬ دینامیک های ملی موجود در بافت سوریه که سالیان سال در انزوای تاریخی قرارداشتند هویدا شد. ترکمانان سوریه به علت قرابت نژادی٬ اهمیت خاصی برای ترکیه دارند. ترکمانان سوریه  در حال بازیابی نقش تاثیرگذار سیاسی خویش هستند حتی اگر این نقش در قالب ساختار سیاسی سوریه باشد. اما ترکمانان سوریه به علت عدم سازماندهی و جدا افتادن از ترکیه٬ با ریسک فقدان زبان و حتی هویت خویش مواجه می باشند.
در سوریه قریب به یک میلیون و نیم ترکمان که به زبان خویش تکلم میکنند و دو میلیون ترکمانی که زبانشان را فراموش کرده اند زندگی می کنند. اگر محیط ناهمگون سوریه را در نظر بگیریم این آمار و ارقام از لحاظ پروسه سیاسی بسیار حائز اهمیت می باشد. ترکمانانی که زبان خود را فراموش کرده اند با وقوف بر هویت خویش اتحاد خود را با زبان و فرهنگ منطقه سکونت خود کامل کرده اند.
اما گروههای کوچک  ترکمانی هم وجود دارند که با وقوف بر هویت ترک خود عربیزه شده اند. اکثریت ترکمانان سوریه معتقد به مذهب حنفی اهل سنت می باشند. تعداد کمی ترکمانان علوی نیز در سوریه وجود دارد. ترکمانان سوریه گویشی بسیار نزدیک به ترکی ترکیه دارند. اعتراضات خلق سوریه از جانب ترکمانان سوریه  باید یک فرصت تلقی شود. بعد از به نتیجه رسیدن انقلاب در سوریه  امکان زیاد استقرار یک سیستم سیاسی٬ مدنی دموکراتیک وجود خواهد داشت.در این زمینه انتظار ترکمانان سوریه قراردادن نقشی برای ترکمانان در قانون اساسی جدید سوریه به عنوان یکی از عناصرملی تشکیل دهنده خلق سوریه می باشد. انتظار می رود در کنار این اصلاحات سیاسی و تغییرات قانون اساسی ٬گذار به سیستم چند حزبی٬ اشتراک ترکمانان در ایجاد قانون اساس نوین٬ شناسایی ملت ترکمان به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده خلق سوریه ٬رسمی شدن زبان ترکی در مناطق دارای اکثریت ترک در سوریه ٬به عنوان خواستهای ملی ترکمانان ارائه شوند.
ترکمانان در حال حاضر در جبهه مخالف اسد قراردارند. از مارس ۲۰۱۱ تا کنون بسیاری از ترکمانان درحوادث عمومی انقلاب سوریه جان خودرا از دست داده اند. جدای از این بسیاری از ترکمانان دستگیر و یا مفقود شده اند. ترکمانان از ترکیه انتظار دارند٬ مسائل سوریه و ترکمانان سوریه را در عرصه جهانی مطرح بنماید. آنها خواهان کمک و یاری از ترکیه در راستای شناسایی  هویت ترکمانی  و حمایت از ملیت ها در سایه  و چارچوپ قانون اساسی جدید می باشند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home